Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů a zpracovatelská smlouva

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka. 


 

Ochrana osobních údajů


TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Bohemiasoft s.r.o., se sídlem Rudolfovská tř. 247/85, 37001 České Budějovice, identifikační číslo: 28090403, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16675 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Rudolfovská tř. 247/85, 37001 České Budějovice, adresa elektronické pošty info@paintbot.eu.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

 

ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný  tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).


ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů za pronájem systému, obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).


DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy Monekon s.r.o. (pro účely zpracování fakturačních dat), firma The Rocket Science Group (pro účely zasílání newsletterů přes službu Mailchimp.com), firma Unihost s.r.o. (správce serverů) a firma Casablanca INT (provozovatel datového centra).


PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ


Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu info@paintbot.eu

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

 

 

Zpracovatelská smlouva

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE A ZPRACOVATELE

Poskytovatel (Bohemiasoft s.r.o.) je ve vztahu k osobním údajům klientů Uživatelů, tedy nakupujících v eshopech Uživatelů, zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Uživatel (provozovatel eshopu) je správcem těchto údajů.

Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ke kterým Poskytovatel získal přístup v rámci plnění smlouvy uzavřené s Uživatelem formou odsouhlasení všeobecných obchodních podmínek na www.paintbot.eu 

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanovenými v čl. 2.2 - 2.10. těchto podmínek ve Zpracovatelské smlouvě.  

Poskytovatel zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje klientů Uživatele.

Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat získané osobní údaje v rozsahu běžných osobních údajů. 

Poskytovatel bude v rámci automatizovaného zpracování osobní údaje ukládat do databáze uložené na hardwaru Poskytovatele, chránit, zabezpečovat, zálohova, třidit a likvidovat.

Poskytovatel vytvoří takové softwarové nástroje, které Uživateli usnadní splnění žádostí klientů Uživatele o výkon práv subjektů údajů stanovených v GDPR, především práva na výmaz, práva na informování a přenositelnost informací.

Osobní údaje jsou uloženy pouze na hardwaru Poskytovatele, jeho vlastních serverech nebo jeho spolupracujících partnerů. Všechny osobní údaje jsou uloženy pouze na území Evropské unie. 

Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje pro účel poskytování marketingového poradenství paintbot.eu

Poskytovatel nebude využívat zpracovávané osobní údaje klientů Uživatele pro vlastní potřebu a za jiným účelem než je plnění smlouvy.

Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat získané osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následujících 10 let od ukončení smluvního vztahu. 

Uživatel uděluje povolení se zapojením spolupracujících firem, kterými jsou firmy Monekon s.r.o. (pro účely zpracování fakturačních dat), firma The Rocket Science Group (pro účely zasílání newsletterů přes službu Mailchimp.com), firma Unihost s.r.o. (správce serverů) a firma Casablanca INT (provozovatel datového centra)

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu a zálohování uložených osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k těmto osobním údajům nebo k jejich ztrátě. 

Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel i spolupracující firmy Unihost s.r.o. (správce serverů) a firma Casablanca INT (provozovatel datového centra) pomocí nich zajišťuje jejich neustálou integritu a zabezpečení proti zneužití. 

Poskytovatel prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Poskytovatele. Které určují, že k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele a spolupracujících firem dle čl. 2.10 těchto podmínek a jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o implementovaných bezpečnostních opatřeních. 

Po ukončení poskytování plnění, je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona (například pro zákonné potřeby Policie).

 

 

Závěrečné ustanovení

Kdokoliv má právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Uživatel se zavazuje, bez zbytečného prodlení, nahlašovat všechny jemu známé informace, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek. 

Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetových formulářů na stránkách a podstránkách www.paintbot.eu 

Ostatní vztahy, které nejsou těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky v platném znění.

 


 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15. června 2023


 


Autor: Admin Vytvořeno: 22.06.2023